Deprecated: Return type of Session\Native::open($path, $name) should either be compatible with SessionHandler::open(string $path, string $name): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/minimode/domains/minimode.eu/public_html/system/library/session/native.php on line 8

Deprecated: Return type of Session\Native::close() should either be compatible with SessionHandler::close(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/minimode/domains/minimode.eu/public_html/system/library/session/native.php on line 12

Deprecated: Return type of Session\Native::read($session_id) should either be compatible with SessionHandler::read(string $id): string|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/minimode/domains/minimode.eu/public_html/system/library/session/native.php on line 16

Deprecated: Return type of Session\Native::write($session_id, $data) should either be compatible with SessionHandler::write(string $id, string $data): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/minimode/domains/minimode.eu/public_html/system/library/session/native.php on line 20

Deprecated: Return type of Session\Native::destroy($session_id) should either be compatible with SessionHandler::destroy(string $id): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/minimode/domains/minimode.eu/public_html/system/library/session/native.php on line 24

Deprecated: Return type of Session\Native::gc($maxlifetime) should either be compatible with SessionHandler::gc(int $max_lifetime): int|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/minimode/domains/minimode.eu/public_html/system/library/session/native.php on line 28

Deprecated: Return type of Session\Native::create_sid() should either be compatible with SessionHandler::create_sid(): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/minimode/domains/minimode.eu/public_html/system/library/session/native.php on line 4
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

1.1 “Aanbod”: een aanbod of offerte door minimode.eu met betrekking tot de verkoop door minimode.eu van producten.

1.2 “Afnemer”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie minimode.eu een aanbod doet of met wie minimode.eu een Overeenkomst aangaat.

1.3 “Algemene Voorwaarden”: de in het onderhavige document opgenomen verkoopvoorwaarden.

1.4 “Consument”: een afnemer, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5 “Directe Schade”: schade aan door minimode.eu aan afnemer onder een overeenkomst geleverde producten (inclusief eventueel daarin of daarop opgeslagen software en gegevens).

1.6 “Indirecte Schade”: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, rente en kosten.

1.7 “Minimode.nl”: Minimode.nl , Dorpstraat 20, 6582AN Heumen Registratienummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55345212 BTW nummer: NL207631396b01

1.8 “Overeenkomst”: iedere overeenkomst die tussen minimode.eu en afnemer tot stand komt met betrekking tot de verkoop van producten door minimode.eu aan afnemer, waaronder tevens begrepen alle wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de overeenkomst.

1.9 “Webshop”: de webshop van minimode.eu


Artikel 2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van afnemer op een overeenkomst of aanbod is uitgesloten.

2.2 Wijzigingen en afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst zijn slechts geldig indien minimode.eu daarmee voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 3. Aanbod, bestelling en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Tenzij een Aanbod uitdrukkelijk anderszins vermeldt of een geldigheidsduur omvat, is het Aanbod geheel vrijblijvend en geldt het als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een Aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en is enkel bestemd voor de Nederlandse markt. De bij een Aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maten, specificaties, programmatuur, monsters, modellen en documentatie zijn indicatief en minimode.eu garandeert niet dat de af te leveren producten steeds daarmee overeenkomen of daaraan beantwoorden.

3.2 minimode.eu betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het formuleren van een Aanbod, maar sluit niet uit dat daarin fouten of verschrijvingen staan. Kennelijke fouten of verschrijvingen kunnen door minimode.eu steeds en ook na bevestiging van een bestelling worden hersteld. Ten aanzien van een Aanbod via de Webshop gelden voorts de ‘Richtlijnen voor gebruik van de minimode.eu-Website’ zoals beschikbaar gesteld op de site van de Webshop. Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in die richtlijnen en de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, prevaleren laatstgenoemde bepalingen.

3.3 Afnemer kan een elektronisch account aanmaken voor het plaatsen van bestellingen via de Webshop. Afnemer is verantwoordelijk voor het beveiligen van de toegang tot zijn account via zijn randapparatuur en voor het geheimhouden van de beveiligingscodes (gebruikersnaam en password) voor de toegang tot zijn account. Bij verlies of diefstal van de beveiligingscodes voor het Account en/of bij (het vermoeden van) onbevoegd gebruik van het account dient Afnemer dit zo spoedig mogelijk aan minimode.eu door te geven, zodat de toegang tot het Account kan worden geblokkeerd. Afnemer staat in voor het gebruik van het account en de daarmee gemoeide kosten, ook al geschiedt het gebruik zonder zijn toestemming. Minimode.eu garandeert niet de voortdurende en ongestoorde beschikbaarheid van de Webshop en het account noch de kwaliteit van de verbindingen. Minimode.eu is voorts niet verantwoordelijk voor de inhoud of integriteit van enige door afnemer via elektronische communicatienetwerken (zoals het Internet) of via zijn account overgebrachte informatie.

3.4 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat minimode.eu een bestelling schriftelijk of langs elektronische weg heeft bevestigd dan wel overgaat tot levering van de bestelde producten. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel, bewijst een orderbevestiging de inhoud van de bestelling, tenzij afnemer onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk en onderbouwd zijn bezwaren daartegen aan minimode.eu kenbaar maakt.


Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle door minimode.eu genoemde prijzen zijn gesteld en uitsluitend betaalbaar in Euro en worden verhoogd met van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen zoals deze van tijd tot tijd gelden. In de webshop genoemde prijzen luiden inclusief BTW. De administratie van minimode.eu is bepalend voor de vaststelling van de door afnemer aan minimode.eu verschuldigde bedragen, tenzij afnemer aantoont dat de daarin opgenomen gegevens onjuist zijn.

4.2 Indien de kostprijsfactoren van de bestelde producten, waaronder de kosten van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de datum van levering een verhoging ondergaan, is minimode.eu gerechtigd de prijzen onder de overeenkomst dienovereenkomstig te verhogen. Deze bepaling is niet van toepassing indien de overeenkomst is aangegaan met een consument en de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.


Artikel 5. Betaling

5.1 Bij bestelling van producten via de webshop, dient betaling gelijktijdig met de bestelling voorafgaand te geschieden met behulp van de op de site van de webshop aangegeven wijzen van elektronische betaling. In elk ander geval dient de betaling van facturen van minimode.eu te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum dan wel binnen een anderszins in de overeenkomst bepaalde termijn op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening van minimode.eu

5.2. Indien afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, is afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Minimode.eu is gerechtigd om aan afnemer vanaf de datum van verzuim tot aan de dag van algehele voldoening wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW dan wel, indien Afnemer een Consument is, wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW, in rekening te brengen. Indien Afnemer in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Afnemer gehouden tot betaling van alle door minimode.eu gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtsbijstand. Indien minimode.eu wegens de tekortkoming van afnemer diens faillissement aanvraagt, is afnemer voorts gehouden de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

5.3. Afnemer is niet gerechtigd om door hem aan minimode.eu verschuldigde bedragen te verrekenen met eventueel door minimode.eu aan Afnemer verschuldigde bedragen. Indien Afnemer zijn gehoudenheid tot betaling van een deel van een factuur betwist, zal hij het onbetwiste deel van de factuur binnen de betalingstermijn voldoen.

5.4. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat een betaling betrekking heeft op bepaalde kosten of een bepaalde factuur.


Artikel 6. Levering

6.1 Door minimode.eu aangegeven levertijden zijn indicatief en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onverminderd het voorgaande, streeft minimode.eu ernaar bestelde producten (indien op voorraad) binnen dertig dagen na de bevestiging door minimode.eu van de bestelling te leveren.

6.2 Minimode.eu is bevoegd om in gedeelten te presteren. Bestellingen of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; Afnemer wordt daarvan schriftelijk door minimode.eu in kennis gesteld.

6.3 Minimode.eu zal de bestelde producten (doen) afleveren op het door Afnemer aangegeven afleveradres in Nederland. Minimode.eu is niet gehouden tot levering buiten Nederland. Minimode.eu behoudt zich het recht voor leveringskosten aan Afnemer in rekening te brengen; deze kosten zullen alsdan bij het aangaan van de Overeenkomst worden gespecificeerd. Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde producten gaat bij aflevering over op Afnemer.

6.4 Indien de producten niet op het door Afnemer opgegeven adres kunnen worden afgeleverd of indien Afnemer weigert de producten in ontvangst te nemen, is minimode.eu gerechtigd de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud aan Afnemer in rekening te brengen.

6.5 Afnemer is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren op volledigheid en uiterlijk zichtbare gebreken. Eventuele reclamering terzake van onvolledige levering of uiterlijk zichtbare gebreken dient onmiddellijk na aflevering aan minimode.eu of, in voorkomend geval, de transporteur kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten. Reclamering geeft een Afnemer (niet-Consument) niet het recht om (een deel van) de betaling op te schorten. Een reclamering geeft jegens minimode.eu geen enkele aanspraak, indien blijkt dat door Afnemer en/of derden aan de geleverde producten wijzigingen zijn aangebracht. Indien er vóór de levering van de bestelde producten algemeen ingevoerde wijzigingen met betrekking tot de constructie en/of uitvoering van de producten zijn doorgevoerd, kan dit geen grond zijn voor reclamering. Afnemer zal minimode.eu alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de gegrondheid van een reclamering te (doen) controleren. Hieronder valt het minimode.eu in de gelegenheid stellen de producten en/of (de omstandigheden van) het gebruik van de producten ter plaatse te (doen) controleren.

6.6 Retourzendingen na aflevering zijn slechts toegestaan, indien minimode.eu daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen dienen te geschieden in overeenstemming met de door minimode.eu (op de site van de Webshop of anderszins) aangegeven procedure. Retourzendingen geschieden steeds voor risico van Afnemer. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van minimode.eu, tenzij Afnemer niet tot retourzending gerechtigd was. Minimode.eu behoudt zich het recht voor behandelingskosten bij Afnemer in rekening te brengen.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door minimode.eu geleverde producten blijven eigendom van minimode.eu totdat afnemer al zijn verplichtingen aan minimode.eu, ongeacht de rechtsgrond waarop deze zijn gebaseerd, heeft voldaan.

7.2 Afnemer is niet bevoegd geleverde producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht minimode.eu hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en de betrokken derden te informeren over het eigendomsvoorbehoud.

7.3 Indien afnemer zijn verplichtingen jegens minimode.eu niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, is minimode.eu gerechtigd om op kosten van afnemer de geleverde producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij afnemer of bij derden die deze producten voor afnemer houden weg te (doen) halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van alle door afnemer aan minimode.eu verschuldigde bedragen dan wel, indien dit meer is, 10% van de oorspronkelijke verkoopwaarde van de betrokken producten.


Artikel 8. Garantiebepalingen en reparatievoorwaarden

8.1 Met inachtneming van de navolgende bepalingen in dit artikel 8 en onverminderd het bepaalde in artikel 6 en artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, verleent minimode.eu op de geleverde producten (met uitzondering van accu’s en batterijen) een garantie op materiaal- en/of constructiefouten van twee jaar vanaf de datum van aflevering. De garantietermijn voor accu’s en batterijen is bij normaal en oordeelkundig gebruik zes maanden. De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop resp. de dag waarop het product wordt geleverd. Voor aanspraak op de garantie moet de bij het product gevoegde garantiekaart alsmede het originele aankoopbewijs en/of de originele leveringsbon worden overgelegd. Op de door minimode.eu uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van één jaar op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

8.2 De in het vorige lid bedoelde garantie is beperkt tot het - naar keuze van minimode.eu - kosteloos vervangen of herstellen van het product (of een onderdeel daarvan) dan wel, indien vervanging of herstel redelijkerwijs niet van minimode.eu kan worden gevergd, het terugbetalen van de door afnemer voor het betrokken product betaalde aanschafprijs. Minimode.eu behoudt zich het recht voor een eventuele waardevermindering van het geretourneerde product (op basis van een lineaire afschrijving over vijf jaar met restwaarde nul) op de aanschafprijs in aftrek te nemen. Producten of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe producten/onderdelen. In de garantie zijn de arbeidsuren voor diagnose en herstel/vervanging, de materiaalkosten alsmede de kosten van verpakking en van verzending door minimode.eu naar afnemer begrepen.

8.3 Het is afnemer - op straffe van verval van elke garantieaanspraak - niet toegestaan zelf of door derden reparatiewerkzaamheden aan door minimode.eu geleverde producten te (laten) verrichten, behoudens indien en voor zover afnemer daartoe op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is gerechtigd.

8.4 De garantie geldt niet voor: ⦁ normale slijtage ⦁ producten waarvan merk-, typeaanduiding en/of serienummer zijn veranderd of verwijderd ⦁ defecten als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik ⦁ defecten als gevolg van verwaarlozing of gebrek aan of ondeugdelijk onderhoud ⦁ defecten die een gevolg zijn van blootstelling aan vocht of van chemische of elektrochemische inwerking van water ⦁ defecten als gevolg van blootstelling aan ongebruikelijke koude of hitte ⦁ defecten als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 10.

8.5 Minimode.eu is niet verantwoordelijk voor door derden (zoals producenten) aangeboden (fabrieks)garanties op door minimode.eu geleverde zaken. In geval van een defect zal afnemer waar van toepassing eerst dergelijke garanties van derden aanspreken.

8.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen defecte producten door afnemer te worden aangeboden voorzien van een begeleidend schrijven met daarin vermeld de klacht(en), naam van de contactpersoon, zijn/haar telefoonnummer, het correspondentieadres en alle bij de producten geleverde informatie en materialen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het vaststellen en herstellen van de defecten. Indien de producten binnen de garantieperiode worden teruggestuurd, dient tevens een kopie van het garantiebewijs, een kopie van de aankoopnota en/of de leveringsbon te worden mee gestuurd.

8.7 Bij de uitvoering van de werkzaamheden tot herstel of vervanging gaat minimode.eu uit van de klachten zoals beschreven in het begeleidend schrijven van afnemer. Minimode.eu kan in ieder geval niet tot meer gehouden worden dan in dit schrijven vermeld staat. Afnemer zal minimode.eu alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de gegrondheid van een beroep op garantie te (doen) controleren. Hieronder valt het minimode.eu in de gelegenheid stellen het product en/of (de omstandigheden van) het gebruik daarvan ter plaatse te (doen) controleren.

8.8 Tenzij er sprake is van een defect dat valt binnen de garantievoorwaarden, wordt een product niet eerder hersteld of vervangen dan nadat minimode.eu een prijsopgave van het herstel of de vervanging aan afnemer heeft verstrekt. Indien afnemer de prijsopgave niet of niet binnen twee weken accepteert, wordt het product retour gezonden en is minimode.eu gerechtigd de diagnose-, handlings- en verzendkosten aan afnemer in rekening te brengen.

8.9 Ten aanzien van de door minimode.eu verstrekte garantie op door haar verkochte producten gelden voorts de bepalingen zoals neergelegd in de ‘Garantievoorwaarden’, die beschikbaar zijn op de site van de Webshop, en de bepalingen neergelegd in de bij een product gevoegde garantiekaart. Bij tegenstrijdigheden tussen die bepalingen en de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde bepalingen.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor alle Directe Schade van afnemer veroorzaakt door een aan minimode.eu toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst of door een aan minimode.eu toerekenbare onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid van minimode.eu, behoudens indien en voor zover de schade het voorzienbare gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van minimode.eu, beperkt tot de overeengekomen prijs voor de door minimode.eu aan afnemer onder de overeenkomst verkochte en geleverde producten.

9.2 De aansprakelijkheid van minimode.eu, op welke grond dan ook, voor indirecte schade die afnemer oploopt, is uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze schade het voorzienbare gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van minimode.eu.

9.3 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van minimode.eu zijn niet van toepassing indien en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen daaraan in de weg staan.


Artikel 10. Overmacht

10.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door minimode.eu, kan minimode.eu onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet aan minimode.eu te wijten zijn of buiten de risicosfeer van minimode.eu vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water of elektriciteit, vervoersproblemen en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden aan minimode.eu.


Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door minimode.eu aan afnemer geleverde producten, een aanbod, de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en met betrekking tot alle informatie en materialen die minimode.eu in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst aan afnemer ter beschikking heeft gesteld, berusten bij minimode.eu of haar licentiegever(s).

11.2 Door minimode.eu aan afnemer bij de totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst verstrekte informatie en materialen mogen behoudens met de voorafgaande schriftelijke toestemming van minimode.eu niet aan derden bekend worden gemaakt en door afnemer slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt.

11.3 Behoudens met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van minimode.eu is afnemer niet gerechtigd aan minimode.eu of haar toeleveranciers toebehorende of op of in de door minimode.eu geleverde producten aangebrachte merken, logo’s en andere onderscheidingstekens buiten het kader van het normale gebruik van de geleverde producten in de context van de overeenkomst aan te wenden, dan wel deze merken, logo’s en andere onderscheidingstekens te verwijderen, te wijzigen of te verbergen.


Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van door hem aan minimode.eu verstrekte informatie en (persoons)gegevens.

12.2 Minimode.eu zal (persoons)gegevens van of met betrekking tot afnemer verwerken in overeenstemming met de wet en met de Privacy Verklaring van minimode.eu, die beschikbaar is op de site van de webshop (www.minimode.eu).

12.3 Onverminderd het bepaalde in voornoemde Privacy Verklaring, worden persoonsgegevens van afnemer door minimode.eu, dan wel door derden die ten behoeve van minimode.eu diensten verlenen, verwerkt ten behoeve van: ⦁ (a) de uitvoering van de overeenkomst ⦁ (b) marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot producten van minimode.eu ⦁ (c) toetsing en registratie van kredietwaardigheid van afnemer.

12.4 Afnemer heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot hem betreffende persoonsgegevens en hij kan bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van deze gegevens. Daartoe dient contractant zich schriftelijk te richten tot minimode.eu.


Artikel 13. Ontbinding

13.1 Onverminderd de bij wet gegeven rechten tot ontbinding, is minimode.eu gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten door schriftelijke kennisgeving aan Afnemer, indien: ⦁ (a) het faillissement van afnemer is aangevraagd of afnemer in staat van faillissement verkeert ⦁ (b) Afnemer surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel zulks aan hem is verleend ⦁ (c) Afnemer onder curatele of bewind is gesteld dan wel anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren (waaronder door schuldsanering) ⦁ (d) Afnemer zijn verplichtingen onder de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de wet niet nakomt, ook na dienaangaande schriftelijk door minimode.eu in gebreke te zijn gesteld onder gunning van een redelijke termijn voor nakoming ⦁ (e) Minimode.eu door overmacht als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden haar verplichtingen onder de overeenkomst gedurende een termijn van drie maanden of langer niet kan nakomen.

13.2 Door Afnemer aan minimode.eu verschuldigde bedragen worden bij beëindiging door minimode.eu van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

13.3 Indien het handelt om een overeenkomst tussen minimode.eu en een consument die op afstand (bijvoorbeeld via de webshop, per telefoon of per fax) is gesloten, is de betrokken consument gerechtigd om binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de door minimode.eu geleverde producten de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan minimode.eu op het in deze Algemene Voorwaarden vermelde adres van minimode.eu. Dit ontbindingsrecht is niet van toepassing op producten die tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de consument, noch op audio- en video-opnamen, computerprogrammatuur of vergelijkbare producten indien de consument de verzegeling daarvan heeft verbroken. De consument is bij uitoefening van dit ontbindingsrecht gehouden de betrokken producten in hun originele verpakking en met alle bijgevoegde documentatie en materialen onverwijld en op eigen risico overeenkomstig de instructies van minimode.eu aan minimode.eu te retourneren. De kosten voor retourzending komen bij rechtmatige uitoefening van het ontbindingsrecht voor rekening van minimode.eu. De consument staat jegens minimode.eu in voor de kosten van beschadiging of gebruik van de geretourneerde producten, in zoverre aan hem toe te rekenen. Bij rechtmatige uitoefening van dit ontbindingsrecht zal minimode.eu uiterlijk binnen dertig dagen na voornoemde schriftelijke kennisgeving door afnemer zorg dragen voor terugbetaling van het door consument aan minimode.eu voor de betrokken producten betaalde bedragen. Indien consument gebruik maakt van dit ontbindingsrecht wordt daardoor van rechtswege tevens een eventuele kredietovereenkomst tussen minimode.eu en consument terzake van de betaling van de in de overeenkomst betrokken producten ontbonden, zonder dat consument daarvoor een boete is verschuldigd.

13.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde ontbindingsrecht, heeft consument tevens het recht een eventuele kredietovereenkomst die hij is aangegaan ingevolge een tussen minimode.eu en een derde aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat die derde aan consument een geldbedrag leent ter voldoening door consument van de onder de overeenkomst voor de betrokken producten aan minimode.eu verschuldigde bedragen, zonder boete te ontbinden.

13.5 Ten aanzien van het in lid 3 bedoelde ontbindingsrecht gelden voorts de procedures en condities met betrekking tot de ‘Zichttermijn’ zoals uiteengezet op de site van de Webshop. Bij tegenstrijdigheden tussen die bepalingen en de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde bepalingen.


Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 Indien met betrekking tot een door minimode.eu aangeboden product een leeftijdsaanduiding geldt, verklaart afnemer door het aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de aanschaf van dat product dat hij de betrokken leeftijd heeft of ouder is, dan wel de toestemming heeft van zijn wettelijke vertegenwoordiger om de overeenkomst aan te gaan.

14.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van minimode.eu.

14.3 Indien een bepaling uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Afnemer en minimode.eu zijn jegens elkaar gehouden over de inhoud van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst behouden in zodanig geval onverminderd hun geldigheid.

14.4 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald en onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, verjaren vorderingsrechten van afnemer uiterlijk één jaar na het ontstaan daarvan.


Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op een Aanbod, de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) op de Overeenkomst is uitgesloten.

15.2 Geschillen tussen minimode.eu en een afnemer rijzende uit of verband houdende met een overeenkomst zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Een consument is gerechtigd het geschil ter beslechting voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter binnen één maand nadat minimode.eu zich schriftelijk op de bevoegdheid van de rechter heeft beroepen.